Vår tro

Dette tror vi

Her er i korte trekk det tros- og læregrunnlag som menigheten Nordhordland Bibelsenter har. For hvert punkt har vi også tatt med noen ord fra Bibelen som grunnlag for denne troen.

Bibel.jpg

BIBELEN

Bibelen er Guds inspirerte og feilfrie ord, hvor Han åpenbarer seg selv og sin vilje for menneskene. Guds ord er vår endelige autoritet i alle spørsmål som gjelder liv og lære. (2.Tim.3,16 2.Pet.1,19-21 Joh.17,17 Salme 119,160)

Sol og hav.jpg

GUD

Gud er en treenig Gud, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd - en eneste levende og sann Gud som åpenbarer seg i tre personer. Han er Skaperen av universet og alt liv, og mennesket er Hans ypperste skapning. (Matt.28,19 2.Kor.13,14 1.Pet.1,2 1.Mos.1,1 Kol.1,16)

BÃ¥tfeste.jpg

FORSONINGEN

Menneskene var ulydige mot Gud, og kom under Hans dom gjennom syndefallet. Men Gud elsket oss så høyt at Han sendte sin enbårne Sønn til verden, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud forsonte verden med seg selv da Hans Sønn Jesus Kristus, sann Gud og sant menneske, døde i vårt sted, og gjennom sin død og oppstandelse sonet vår synd og seiret over døden. (1.Mos.3 Rom.5,12.17-18 Joh.3,16 Rom.5,10 1.Joh.4,10 2.Tim.1,9-10)

Kors.jpg

FRELSEN

Et menneske blir frelst/rettferdiggjort ufortjent av Guds nåde, ved troen på Jesus Kristus. (Rom.3,23-24 Ef.2,8-9)

DÃ¥p.jpg

DÅPEN

Et menneske blir døpt til Kristus i navnet til Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, etter at mennesket har kommet til tro på Jesus Kristus, og har bekjent troen med sin munn. Dåpen skjer ved full neddykkelse i vann. (Rom.6,3-5 Ap.gj.8,36-39 Matt.28,19)

Due.jpg

ÅNDSDÅPEN

Gud gir sine barn kraft til å være Hans vitner gjennom å døpe/fylle dem med sin Hellige Ånd. (Ap.gj.1,5.8 Ap.gj.2,4 Ap.gj.10,44-46 Ef.5,18)

012.JPG

HELBREDELSE

Bibelen sier at Jesus tok på seg våre sykdommer, og at vi har fått legedom ved Hans sår. Derfor kan vi frimodig be om helbredelse for de syke. (Jes.53,4-5 Matt.8,16-17 Jak.5,14-16 1.Pet.2,24)

Krokus1.jpg

HELLIGGJØRELSE

Vi er kalt til et liv i helliggjørelse og lydighet mot Kristus. Helliggjørelse kommer gjennom Guds ord og ved Guds Ånd, og forandrer vår karakter og livsførsel til større likhet med Kristus. (Hebr.12,14 2.Kor.3,18 1.Pet.1,2 Joh.14,21)

Debora og Kristin.jpg

VELSIGNELSE

Guds velsignelse er for hele mennesket og på alle områder i livet. (Matt.6,33 Luk.6,38 2.Kor.9,6-8 Fill.4,19)

IMG_0791.JPG

MENIGHET

De som blir frelst blir lagt til menigheten. I en lokal menighet skal de troende ha samfunn med hverandre, feire Gudstjeneste og nattverd, tjene Gud med sine gaver og nådegaver, tilbe og lovprise Gud, søke Gud i bønn og høre Guds ord forkynt. (Ap.gj.2,42.47)

Konsert.jpg

ENHET

Alle gjenfødte kristne er ett i Kristus. Vi vil bevare Åndens enhet ved å tale vel om våre trossøsken og bygge broer mellom kristne. (Joh.17,22-23 Ef.4,1-6)

Myking kyrkje.jpg

EKTESKAPET

Det livslange ekteskapet mellom en mann og en kvinne er en ordning som er bestemt av Gud, der ektefellene skal leve sammen i trofasthet og kjærlighet. Dette ekteskapet er den gudgitte rammen for seksuallivet, en grunnpilar i samfunnet, og en ordning som gir trygghet for barna og familielivet. (1.Mos.1,27 1.Mos.2,24)

Himmel1.jpg

DJEVELEN

Djevelen er Guds og Hans barns motstander, men han ble beseiret gjennom Jesu død og oppstandelse på Golgata. (1.Pet.5,8-9 Kol.2,15)

Palmer.jpg

ISRAEL

Gud skal oppfylle alle sine løfter til sitt eiendomsfolk, Israel, som har en sentral plass i Guds frelsesplan. Gjennom sine pakter med Israel har Gud gitt dem landet de nå bor i, med Jerusalem som hovedstad. (1.Mos.28,13-15 Rom.11,2.11-15 Ap.gj.15,14-17)

India 1a.jpg

OPPDRAGET

Gud vil at alle mennesker skal bli frelst. Som kristne er vi kalt til å forkynne evangeliet for menneskene, og gjøre dem til Jesu disipler. (1.Tim.2,4 Matt.28,18-20)

Alvermarka nord.jpg

JESUS KOMMER IGJEN

Jesus kommer snart igjen, for å hente sin menighet og opprette sitt rike på jorden. Han skal regjere på jorden i tusen år. Etter den endelig dommen kommer så en ny himmel og en ny jord. Bibelen taler om to mulige utganger på et menneskes liv, enten evig liv eller evig fortapelse. (Ap.gj.1,9-11 1.Kor.15,23-25.51-52 1.Tess.4,13-18 Ap.gj.1,6 Åp.1,7 Åp.19,1-9 Åp.20,1-6.11-15 Åp.21,1-5)

Nordhordland Bibelsenter Alvermarka 39, 5911 Alversund
___________________________

Tlf: 902 20 938
E-post: post@bibelsenter.no
___________________________

Konto nr.:
6529 05 14767
Konto nr. misjon: 6529 05 14791